Virovtica.com
     
 
Javna skupština
 
 

Iz "Hrvatskog glasnika" broj 1. dne 24. prosinca 1934.

Javna skupština
Trojica gradskih zastupnika gg. J. Zimerman, R. Gregor i S. Weissman sazvali su na 13. o. mj. skupštinu građana, da izvjeste građanstvo o radu gradskog načelnika, sa kojim radom se oni ne slažu.
Najprije je referisao g. Zimerman o radu gradonačelnika koji je uperen protiv dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasno društvo se je zadužilo radi kupa svoga doma kao raznik adaptacija. Radi toga se je uprava obratila državnoj hipotekarnoj banci, radi konvertiranja svojih dugova u jedan amortizacioni zajam. Vatrogasno društvo je u svojoj molbi na drž. hipotekarnu banku navelo, da za otplatu jamči sa dohocima svoga doma koji iznose 20.000 Din. kao i sa vatrogasnim prirezom, koji gradsko načelstvo ima svake godine da isplaćuje vatrogasnom društvu.

Drž. hipotekarna banka se je nato obratila dopisom na gradsko načelstvo, da izvjesti koliki je taj vatrogasni prirez. Gradski načelnik Salajić taj dopis drž. hipotekarne banke nije izneo pred gradsko zastupstvo, nego ga je riješio sam. i izvjestio drž. hipotekarnu banku, da vatrogasno društvo neima nikakovih dohodaka osim vatrogasnog prireza, koji se radi nekih afera u vatrogasnom društvu ne isplaćuje vatrogasnom društvu. Prema tome da je vatrogasno društvo u nemogućnosti da otplaćuje amortizaciju, te neka mu se taj amortizacioni zajam ne podjeli dok gradsko načelstvo te afere u vatrogasnom društvu ne razčisti. Nadalje je g. Zimerman iznio svu prepisku u originalnim dokumentima koju je načelnik vodio na svoju ruku intrigirajući neprestano protiv vatrogasnog dobrovoljnog društva u zloj namjeri, da mu nanese štetu. Pri tome je istakao da gradski zastupnici to znali nisu, jer je načelnik vodio na svoju ruku intrigirajući neprestano protiv vatrogasnog dobrovoljnog društva u zloj namjeri, da mu nanese štetu. Pri tome je istakao da gradski zastupnici to znali nisu, jer je načelnik koji otvara poštu, sve te listove zaključao u svoj stol, a ako mu je trebao kakav zaključak zastupstva, onda ga je sa svojim pristašama, profurtimašio, a poslje opet opozvao! Na taj način je načelnik htio da rasturi dobrovoljno vatrogasno društvo, koje već 57 godina Virovitičani podržavaju i njeguju sa svom požrtvovnošću. Na mjesto toga je htio da osnuje PLAĆENU vatrogasnu četu, u koju bi nagurao svoje i plaćao ih po 1000 Din. godišnje, uz druge pogodnosti.

Taj bi podzemni rad načelnika Salajića bio valjda i uspio, da nije tajnik g. Zimerman obavljajući svoje poslove u Zagrebu, slučajno otišao ravnateljstvu hipotekarne banke, gdje je za to sve saznao!
Kao drugi razorni rad načelniku grada jeste "BENZINSKA AFERA".
Država je odobrila vatrogasnom društvu beztrošarinski benzin, koliko mu bude trebalo. Načelnik Salajić je zlorabio svoj položaj te je naložio, sam na svoju ruku, preduzimaču Sineku da upotrebljuje taj benzin za poljevanje ulica. Najednom je netko podnio o tome prijavu financijskim vlastima i isto povedu postupak protiv gradskog načelstva radi prekršaja prikrate državne takse, jer gradsko načelstvo neima prava upotrebljavati beztrošarinski benzin.

Kad je to izbilo, tražili su gradski zastupnici izlaza, te su kod ovdašnjih financijskih vlasti ishodili, da pristanu, da se plati jednostavna državna taksa od nekih 4500 Din. i stvar bi legla. No načelnik Salajić i njegova grupa, koji sačinjavaju većinu u gradskom zastupstvu, to nisu htjeli i upustili se u prepirku, koja je okončala porazno za gradsko načelstvo koje je osuđeno, da plati globu od 37.000 Din. Da bude još gore, Salajićeva većina odluči da načelnik putuje u Zagreb po toj stvari i da obori tu kaznu. Tko pozna Salajićevu inteligenciju mogao je odmah predvidjeti svršetak. Više vlasti su presudu potvrdile i građani grada Virovitice imadu tu ogromnu globu da plate! Načelnik Salajić je imao još i obraza, da kada je konačno tu stvar izvještavao predložio je gradskom načelstvu još i svoje putne račune od nekih 3700 Din. te mu većina i odobrila.
Dakle skrivio je, oštetio je grad i građane i još ima ljudi koji i da naplatiše, umjesto da traže da ga se kazni i osudi na platež štete koju je prouzrokovao!

Skupština je ovaj postupak osudila, te odlučila, da se na kompetentno mjesto u toj stvari podnese slijedeća rezolucija.
1) - 4) po priloženoj rezoluciji.
Građanstvo grada Virovitice sakupljeno na sastanku obdržano, dne 13.XII.1934. donijelo je jednoglasno slijedeću:
REZOLUCIJU
1) protestiramo, da se bilo tko upliće u rad i upravu dobr. vatrogasne čete, koje je po zakonu o o.v. jedino zvano da svojom imovinom samostalno upravlja.
2)  da se HITNO uklone sve zapreke, koje su nastale zaključcima grad. vijeća od 2.V. i 16.XI. t.g. a tiče se dobr. vatr. čete.
3)  da se odmah uklone sve zaprijeke koje su nastale izvještajem grad. načelstva kod   Drž. hip. banke glede odobrenja zamoljenog amort. zajma.
4) da građanstvo najodlučnije odbija, da gradska općina plati presuđenu kaznu i ma   kakove   putne   troškove gradonačelnika u benzinskoj aferi, već naprotiv toga traži, da se hitno ustanovi krivac, koji neka snaša i posljedice svega toga, odnosno da se gradska općina obezbjedi za svaku štetu, koja bi joj tom presudom nastati mogla, jer o svemu tomu gradsko vijeće nije imalo niti znanja niti udjela.

Konačno je gradski zastupnik g. R. Gregor izveo potrebu da se namjesti jedan gradski inžinjer i obrazlagao pojedinim dokumentima, da bi grad prošao jeftinije sa jednom stalno plaćenom silom, nego li ovako, da se od zgode do zgode moraju tehničke sile na trošak grada dobavljati. Skupština to razlaganje nije htjela prihvatiti, te se je na koncu gosp. Stojadinović javio za riječ protiv toga i po tom je skupština odbila da se namjesti stalni inžinjer.
Pošto je dnevni red iscrpljen zahvalio se zastupnik g. Zimerman na lijepom odzivu, obećavši da će se do zgode opet ovakim referatima građanstvu obratiti, da građani imadu znanja o radu gradskog zastupstva.